• БАБХ изтегли и насочи за унищожаване 13 677 кг. храни

  В цялата страна са извършени 13 622 проверки, съставени са 186 акта През месец юли 2019 г. инспекторите от отдели „Контрол на храните” към областните дирекции по безопасност на храните извършиха официален контрол на обекти за производство, за търговия на едро и дребно с храни, и на заведенията за обществено хранене. Обобщените данни за извършените проверки и предприетите мерки показват:             Общ брой извършени проверки в цялата страна – 13 622 бр. Издадени предписания – 932 бр. Съставени актове за установяване на административни нарушения – 186 бр. Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 12 бр. Изтеглени и насочени за унищожаване 13 677 кг. и 86 л. храни от животински и неживотински произход Най-често констатираните несъответствия при извършените проверки на територията на Република България са: Предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, некоректно етикетирани храни, съгласно действащото законодателство, без здравна и идентификационна маркировка; Извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните и обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните; Пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление безопасността на храните, липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност; Несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите;    Изготвени становища и предложения: Към институции и ведомства – 51 бр. Към фирми и граждани – 23 бр.  Обработени сигнали и жалби Към институции и ведомства – 9 бр. Към фирми и граждани – 35 бр.    


 • БАБХ потвърди огнище на АЧС при домашни свине и случаи при диви свине в областите Русе и Благоевград

  Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира нови случаи на Африканска чума по свинете и огнище при домашни свине, както следва: - намерена мъртва дива свиня, на територията на общ. Борово, обл. Русе – обявено на 14.08.2019 г. - за пръв път в обл. Благоевград се констатира огнище при домашни свине в гр. Кресна – обявено на 14.08.2019 г. - констатирани случаи при диви свине в обл. Русе в с. Просена и в с. Мечка – обявени на 15.08.2019 г.  БАБХ напомня, че отпадъци от свинско месо и продукти, както и опаковки от тях, не трябва да се изхвърлят на нерегламентирани места. Това би могло да доведе до замърсяване на околната среда и предаване на вируса от домашни към диви свине. Българската агенция по безопасност на храните апелира обществото да бъде съпричастно и отговорно към сериозната епизоотична ситуация и да изпълнява мерките за превенция и биосигурност.  


 • БАБХ констатира нови случаи на Африканска чума при диви свине

  Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира нови случаи на Африканска чума при диви свине, както следва: - в землището на с. Бистренци, общ. Бяла, обл. Русе - обявено на 12.08.2019 г. - на територията на общ. Девин, обл. Смолян - обявено на 13.08.2019 г. - в землището на с. Желява, на границата между София - град и София - област - обявено на 13.08.2019 г. - в землището на с. Върбино, общ. Дулово, обл. Силистра - обявено на 13.08.2019 г. БАБХ апелира обществото да бъде съпричастно и отговорно към сериозната епизоотична ситуация и да изпълнявя мерките за превенция и биосигурност.


 • БАБХ призовава за спазването на всички определени от закона мерки, свързани с АЧС

  Във връзка с подадени сигнали за изхвърляне на отпадъци от свинско месо на нерегламентирани места, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) напомня, че съгласно чл. 133, ал.2, т. 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, кметовете и кметските наместници следва да организират обезвреждането на странични животински продукти. В определените от закона мерки е включено предпазването на околната среда от разпространение на зарази по животните и хората. Регламентът и контролът при загробването на животни минава през епизоотичните комисии, кметовете и кметските наместници, които определят местата за обезвреждане на страничните животински продукти.  Българска агенция по безопасност на храните извършва проверки, относно  изпълнението на прилаганите мерки за ограничаване разпространението на Африканската чума по свинете. Всички експерти на БАБХ в страната са в постоянна комуникация с областните епизоотични комисии с цел прилагане на превантивни мерки за недопускане на зарази, вследствие на нерегламентирано унищожаване.