Начало Пресцентър Новини Изисквания към различните видове обекти за отглеждане на свине и мерки за биосигурност, на които те трябва да отговарят

Изисквания към различните видове обекти за отглеждане на свине и мерки за биосигурност, на които те трябва да отговарят

04.09.2018

 

Във връзка с превенцията за разпространение на заболяването африканска чума по свинете Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ) припомня, че съгласно чл. 419 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, ако обектът за отглеждане на свине не отговаря на изискванията на Закона, то собственикът и/или ползвателя на същия се наказва с глоба или имуществена санкция от 500 (петстотин) до 1 000 (хиляда) лв., а при повторно нарушение от 1 000 (хиляда) до 2 000 (две хиляди) лв.

В Закона за ветеринарномедицинската дейност е казано, че обект за отглеждане на свине може да бъде „Лично стопанство/стопанство тип „заден двор“, „Фамилни ферми тип А“ или „Фамилна ферма тип Б“. Всеки обект трябва да е записан в информационната система на БАБХ (т.е. да притежава регистрационен номер във ВетИС), а всички отглеждани животни следва да са идентифицирани с ушни марки.

 

Всеки обект, в който се отглеждат свине следва да има сключен с регистриран ветеринарен лекар договор за ветеринарномедицинско обслужване!

 

Във всички обекти е забранено изхранване на кухненски отпадъци!

 

Какви са мерките за биосигурност, на които трябва да отговарят отделните обекти за отглеждане на свине и какво представляват те по смисъла на Закона:

 

„Лично стопанство/стопанство тип „заден двор“ е отглеждане на животни в двор на къща (жилище), в която могат да се отглеждат до 5 броя свине за угояване за лични нужди (в този тип обект НЕ се разрешава отглеждането на свине майки и некастрирани нерези)

Мерки за биосигурност, на които трябва да отговаря:

1. Обектът е ограден по начин, непозволяващ свободен достъп на хора и други животни във фермата с цел осигуряване безопасността на обекта и здравето и благосъстоянието на животните.

2. Помещението, в което се отглеждат свинете е изграден така, че не позволява травмиране на животните (в съответствие с изискванията за защита и хуманно отношение към свинете).

3. Помещението разполага с достатъчно количество вода за пиене от собствен водоизточник и/или е директно свързано с водоснабдителната мрежа.

4. В обекта не може да развъждат свине, нито животните да напускат обекта! Всички животни в обекта могат да пристигнат от обект, в който отглеждане на свине майки е разрешено. Животните пристигат в обекта идентифицирани и с ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване!

„Фамилна ферма тип Б“ е малка ферма за отглеждане на свине с ниски мерки за биосигурност, в която могат да се отглеждат до 2 (две) свине майки с приплодите.

Мерки за биосигурност, на които трябва да отговаря:

1. Фермата е оградена по начин, непозволяващ свободен достъп на хора и други животни във фермата с цел осигуряване безопасността на обекта и здравето и благосъстоянието на животните.

2. Фермата е изградена в съответствие с изискванията за защита и хуманно отношение към свинете.

3. Фермата разполага с достатъчно количество вода за пиене от собствен и/или публичен водоизточник.

4. В обекта могат да развъждат свине за захранване на „задните дворове“! Свинете от подобен обект могат да се колят на място, но не и да се придвижват към кланица и да се реализират в магазинната мрежа. Всички животни в обекта могат да пристигнат от обект, в който отглеждане на свине майки е разрешено. Животните пристигат в обекта идентифицирани и с ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване!

 

„Фамилни ферми тип А“ е ферма за отглеждане на свине с въведени мерки за биосигурност.

Мерки за биосигурност, на които трябва да отговаря:

1. Фермата е оградена по начин, непозволяващ свободен достъп на хора и други животни във фермата с цел осигуряване безопасността на обекта и здравето и благосъстоянието на животните.

2. Фермата има вход с оборудване и място за измиване и дезинфекция на хора и превозни средства.

3. Фермата е изградена в съответствие с изискванията за защита и хуманно отношение към свинете.

4. Фермата разполага с достатъчно количество вода за пиене от собствен и/или публичен водоизточник.

5. Фермата разполага с обособени места и/или съоръжения за съхранение на фуража, предназначен за изхранване на животните, както и за постелята.

6. Фермата разполага с обособено място, съоръжение или контейнер (съдове с капак), което е оградено по начин, непозволяващ достъпа на други животни или хора за временно съхранение на трупове от умрели животни, който не се използва за други цели и редовно се почиства и дезинфекцира.

7. Фермата разполага с рампа за приемане и експедиция на животните.

8. Фермата разполага с карантинно помещение за животни.

9. Фермата разполага с обособено помещение или място за извършване на аутопсии.

10. Фермата разполага с обособено помещение или място за съхранение на дезинфекционни средства и вътрешен инвентар, до който имат достъп само управомощени лица.

11. Фермата разполага с обособено помещение или място за преобличане на обслужващия персонал и за съхранение на работното/личното облекло.

12. Фермата разполага с осигурен санитарен възел и той е достъпен за персонала.

13. На входа на помещенията за отглеждане на животни са поставени дезинфекционни тампони за обувките и същите се поддържат в състояние, което да гарантира биосигурността.

14. Фермата разполага с обособено място за временно съхранение и обеззаразяване на тора, съобразено с капацитета и технологията на отглеждане или съоръжения за тор, торови течности и технологични води, съобразени по обем с капацитета на животновъдния обект и осигуряващи обеззаразяването им преди извозването.

15. Фермата разполага с обособено място и оборудване за механично почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства (за живи животни, фуражи и и инвентар) и на подвижни съоръжения позволяващо отвеждане на отпадните води.