Начало Регистри Контрол на фуражи

Контрол на фуражи


  Регистър на одобрените обекти, съгласно чл. 20, ал. 3 от Закона за фуражите, във връзка с чл. 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиена на фуражите / Register of approved establishments under Art. 20(3) of Feed Law, according to Art. 19(2) of Regulation (EC) No 183/2005 laying down requirements for feed hygiene

Регистър на регистрираните обекти в сектор „Фуражи“, съгласно чл. 17, ал. 3 от Закона за фуражите, във връзка с чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиена на фуражите/ Register of registered establishments in Feed sector under Art. 17(3) of Feed Law, according to Art. 19(1) of Regulation (EC) No 183/2005 laying down requirements for feed hygiene

  Регистър на операторите, транспортиращи фуражи по чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиена на фуражите и чл. 17е, ал. 1 от Закона за фуражите / Register of registered оperators transporting feed under Art. 17e(2) of Feed Law, according to Art. 19(1) of Regulation (EC) No 183/2005 laying down requirements for feed hygiene

Регистър на одобрените обекти за производство и/или търговия с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им по чл. 55в., ал.4 от Закона за фуражите/ Register of approved producers of medicated feed and/or intermediates for their production under Art. 55v(4) of Feed Law

Регистър на българските оператори, извършващи дейност, попадаща в обхвата на чл. 10 от Регламент (ЕО) № 183/2005, внасящи фуражи от трети държави, съгласно чл. 18, ал. 3 от Наредба № 109/2006 г.

Списък на българските оператори, извършващи дейност, попадаща в обхвата на чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005, внасящи фуражи от трети държави съгласно чл. 18, ал. 3 от Наредба № 109/2006 г./ List of Bulgarian operators which activity is under Art. 9 of Regulation (EC) No 183/2005, importing feed from third countries according to Art. 18(3) of Ordinance 109/2006.

Списък на регистрираните земеделски стопани, които извършват дейности на ниво първично производство на фуражи и свързаните с това дейности, посочени в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 183/2005/ List of Registered farmers at the level of primary production of feed according Article 5 (1) of Regulation (EO) № 183/2005