Регламенти


Храни

Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните

Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91

Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола.

Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 година за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета.

Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от  14 януари 2011  година относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни.

Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007.

Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби.

Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 година относно генетично модифицираните храни и фуражи.

Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 година относно проследяването и етикирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО.

Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета от 24 септември 2009 година относно защитата на животните по време на умъртвяване.

Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията.

Регламент (ЕО) № 1170/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъците с витамини и минерали и формите, под които те могат да се влагат в храни, включително и добавките към храните.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012 година относно стандартите за търговия с маслиново масло

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1825/2000 НА КОМИСИЯТА от 25 август 2000 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо

 РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (ЕО) № 178/202 от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определянее на процедури относно безопасността на храните

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2065/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 ноември 2003 година относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане в или върху храни

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2160/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 ноември 2003 година относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 852/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно хигиената на храните

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 853/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТИ НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1935/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 396/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 февруари 2005 година относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета

 РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2073/2005 НА КОМИСИЯТА от 15 ноември 2005 година относно микробиологичните критерии за храните

 РЕГЛАМЕНТ (Еео) № 2075/2005 НА КОМИСИЯТА от 5 декември 2005 година относно установяване на специфични правила за официалните проверки за трихинела (Triсhinella) в месото

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 401/2006 НА КОМИСИЯТА от 23 февруари 2006 година за установяване на методи за вземане на проби и за анализ за целите на официалния контрол на нивата за микотоксини в храни

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1881/2006 НА КОМИСИЯТА от 19 декември 2006 година за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1882/2006 НА КОМИСИЯТА от 19 декември 2006 година относно методи за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на храни за съдържание на нитрати

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2023/2006 НА КОМИСИЯТА от 22 декември 2006 година относно добра производствена практика за материали и предмети, предназначени за контакт с храни

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 333/2007 НА КОМИСИЯТА от 28 март 2007 година за определяне на методите за вземане на проби и анализ за официалния контрол върху съдържанието на олово, кадмий, живак, неорганичен калай, 3-MCPD и бензо[a]пирен в храни

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 700/2007 НА СЪВЕТА от 11 юни 2007 година относно търговията с месо от едър рогат добитък на възраст дванадесет месеца или по-малко

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 543/2008 НА КОМИСИЯТА от 16 юни 2008 година относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 566/2008 НА КОМИСИЯТА от 18 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на предлагане на пазара на месо от животни от рода на едрия рогат добитък на възраст 12 месеца или по-малко

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 589/2008 НА КОМИСИЯТА от 23 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 798/2008 НА КОМИСИЯТА от 8 август 2008 година за установяване на списък от трети страни, територии, зони или подразделения, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1331/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1332/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година относно ензимите в храните и за изменение на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, Директива 2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 258/97

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1333/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година относно добавките в храните РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1334/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1334/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008 година относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 450/2009 НА КОМИСИЯТА от 29 май 2009 година относно активните и интелигентните материали и предмети, предназначени за контакт с храни

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 470/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 май 2009 година относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 669/2009 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1162/2009 НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2009 година за определяне на преходни разпоредби за прилагането на регламенти (ЕО) № 853/2004, (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 37/2010 НА КОМИСИЯТА от 22 декември 2009 година относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1151/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 252/2012 НА КОМИСИЯТА от 21 март 2012 г. за определяне на методи за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на съдържанието на диоксини, диоксиноподобни полихлорирани бифенили (PCB) и недиоксиноподобни PCB в определени храни, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1883/2006
Странични животински продукти

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1069/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти)

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 749/2011 НА КОМИСИЯТА от 29 юли 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 142/2011 НА КОМИСИЯТА от 25 февруари 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива

Регламент (ЕС) 2020/757 на Комисията от 8 юни 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на проследяемостта на определени странични животински продукти и производни продукти

Фуражи и хранене на животните

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 183/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 януари 2005 година относно определяне на изискванията за хигиена на фуражите

ИЗВЕСТИЕ 2019/C 225/01 НА КОМИСИЯТА - Насоки за изпълнението на някои разпоредби от Регламент (ЕО) № 183/2005 за определяне на изискванията за хигиена на фуражите

  РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 141/2007 НА КОМИСИЯТА от 14 февруари 2007 година относно изискванията за одобрение в съответствие с Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета на предприятия за фураж, произвеждащи или пускащи на пазара фуражни добавки от категорията „кокцидиостати и хистомоностати“

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 225/2012 НА КОМИСИЯТА от 15 март 2012 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на одобряването на предприятия, които пускат на пазара за употреба като фуражи продукти, получени от растителни масла и смесени мазнини, и по отношение на специфичните изисквания във връзка с производството, складирането, транспорта и проверката за диоксини на масла, мазнини и продукти, получени от тях

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1905 НА КОМИСИЯТА от 22 октомври 2015 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изследването за диоксин на масла, мазнини и продукти, получени от тях

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/786 НА КОМИСИЯТА от 19 май 2015 година за определяне на критерии за приемане на методи за детоксикация, прилагани за продукти, предназначени за хранене на животни, предвидени в Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 767/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 юли 2009 година относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 454/2010 НА КОМИСИЯТА от 26 май 2010 година относно преходни мерки съгласно Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разпоредбите за етикетиране на фураж

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 568/2010 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2010 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на забраната за пускането на пазара или употребата за целите на храненето на животни на протеинови продукти, получени от дрожди от вида Candida, култивирани върху n- алкани

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 939/2010 НА КОМИСИЯТА от 20 октомври 2010 година за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 767/2009 относно допустими отклонения при етикетиране на съдържанието на фуражни суровини или комбиниран фураж, посочени в член 11, параграф 5

Регламент (ЕС) 2017/2279 на Комисията от 11 декември 2017 година за изменение на приложения II, IV, VI, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара и употребата на фуражи

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/354 НА КОМИСИЯТА от 4 март 2020 година за съставяне на списък на предназначенията на фуражите, предназначени за специфични хранителни цели, и за отмяна на Директива 2008/38/ЕО

 ПРЕПОРЪКА 2011/25/EC НА КОМИСИЯТА от 14 януари 2011 година за установяване на насоки за разграничаването между фуражни суровини, фуражни добавки, биоциди и ветеринарни лекарствени продукти 

 ПРЕПОРЪКА 2006/576/EC НА КОМИСИЯТА от 17 август 2006 година за наличието на деоксилеваленол, зеараленон, охратоксин А, Т-2 и НТ-2 и фумозини в продукти предназначени за хранене на животните

 ПРЕПОРЪКА 2013/165/EC НА КОМИСИЯТАот 27 март 2013 година относно наличието на Т-2 и НТ-2 в зърнено.житните култури и зърнените продукти

 ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА № 637/2013 от 4 ноември 2013 г. за изменение на Препоръка 2006/576/ЕО по отношение на Т-2 токсин и HT-2 токсин в комбинирани фуражи за котки.

 ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 15 март 2012 година за наблюдение на наличието на алкалоиди от мораво рогче във фуражите и храните

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 68/2013 НА КОМИСИЯТА от 16 януари 2013 година  относно Каталога на фуражните суровини

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1017 НА КОМИСИЯТА от 15 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 68/2013 относно Каталога на фуражните суровини“

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1831/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 септември 2003 година относно добавки за използване при храненето на животните

РЕГИСТЪР НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ КЪМ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1831/2003, относно разрешените за употреба фуражни добавки

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 386/2009 НА КОМИСИЯТА от 12 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета във връзка със създаване на нова функционална група фуражни добавки

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 892/2010 НА КОМИСИЯТА от 8 октомври 2010 година относно статуса на някои продукти по отношение на фуражните добавки, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/327 НА КОМИСИЯТА от 2  март 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за пускане на пазара и условията за употреба на добавки, състоящи се от препарати”

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/962 НА КОМИСИЯТА от 12 юни 2019 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета във връзка със създаването на две нови функционални групи фуражни добавки

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 230/2013 НА КОМИСИЯТА от 14 март 2013 година относно изтеглянето от пазара на някои фуражни добавки, спадащи към групата на ароматизиращите и овкусяващите вещества

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1145 НА КОМИСИЯТА от 8 юни 2017 година относно изтеглянето от пазара на някои фуражни добавки, разрешени в съответствие с директиви 70/524/ЕИО и 82/471/ЕИО на Съвета, и за отмяна на неактуалните разпоредби, с които се разрешават посочените фуражни добавки“

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 429/2008 НА КОМИСИЯТА от 25 април 2008 година относно подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подготовката и представянето на заявления и оценката и разрешаването на фуражни добавки

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1773 НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2020 година за изменение на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 429/2008 НА КОМИСИЯТА относно подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подготовката и представянето на заявления и оценката и разрешаването на фуражни добавки

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 378/2005 НА КОМИСИЯТА от 4 март 2005 година относно подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно задълженията и задачите на Референтната лаборатория на Общността във връзка със заявленията за издаване на разрешителни за фуражни добавки

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 850/2007 НА КОМИСИЯТА от 19 юли 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 378/2005 относно подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно задълженията и задачите на Референтната лаборатория на Общността във връзка със заявленията за издаване на разрешителни за фуражни добавки

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 885/2009 НА КОМИСИЯТА от 25 септември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 378/2005 по отношение на референтните проби, таксите и лабораториите, посочени в приложение II (текст от значение за ЕИП)

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1761 НА КОМИСИЯТА от 1 октомври 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 378/2005 по отношение на докладите и таксите на референтната лаборатория на Общността и списъка на лабораториите в приложение II към него

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 152/2009 НА КОМИСИЯТА от 27 януари 2009 година за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 278/2012 НА КОМИСИЯТА от 28 март 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 152/2009 по отношение определянето на нивата на диоксини и полихлорирани бифенили

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 51/2013 НА КОМИСИЯТА от 16 януари 2013 година  за изменение на Регламент (ЕО) № 152/2009 по отношение на методите за анализ за определянето на съставки от животински произход за целите на официалния контрол на фуражи

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 691/2013 НА КОМИСИЯТА от 19 юли 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 152/2009 по отношение на методите за вземане на проби и анализ

 РЕГЛАМЕНТ за изпълнение (ЕС) 2020/1560 на КОМИСИЯТА от 26 октомври 2020 г. за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 152/2009 за установяване на методите за анализ за определянето на съставки от животински произход за целите на официалния контрол на фуражите.

ИЗВЕСТИЕ 2018/С 133/02 НА КОМИСИЯТА - Насоки относно употребата като фуражи на храни, които вече не са предназначени за консумация от човека.

РЕГЛАМЕНТ (EС) 2017/625 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол)“

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1918 НА КОМИСИЯТА от 22 октомври 2015 година за създаване на системата за административна помощ и сътрудничество („система АПС“) съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/4 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 декември 2018 година относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1243 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1381 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига и за изменение на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 1829/2003, (ЕО) № 1831/2003, (ЕО) № 2065/2003, (ЕО) № 1935/2004, (ЕО) № 1331/2008, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) 2015/2283 и Директива 2001/18/ЕО.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1715 НА КОМИСИЯТА от 30 септември 2019 година за определяне на правила за функционирането на системата за управление на информацията относно официалния контрол и нейните компоненти („Регламент за IМSOC“)

РЕГЛАМЕНТ (Евратом) 2016/52 НА СЪВЕТА от 15 януари 2016 година за установяване на максимално допустимите нива на радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиационна аварийна обстановка и за отмяна на Регламент (Евратом) № 3954/87 и регламенти (Евратом) № 944/89 и (Евратом) № 770/90 на Комисията

Здравеопазване, идентификация и хуманно отношение към животните

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3821/85 НА СЪВЕТА от 20 декември 1985 година относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт

Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на Директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1255/97 НА СЪВЕТА от 25 юни 1997 година относно критериите на Общността за пунктовете за спиране и относно изменение на маршрутния план, посочен в приложението към Директива 91/628/EИО

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 999/2001 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 май 2001 година относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 56/2013 на Комисията от 16 януари  2013 г. за изменение на приложения I и IVкъм Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейският парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/27 на Комисията от 13 януари 2016 г. за изменение на приложения III и IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии.

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1774/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 3 октомври 2002 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 998/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 май 2003 година относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци, и за изменение на Директива 92/65/ЕИО на Съвета

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 21/2004 НА СЪВЕТА от 17 декември 2003 година за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (EO) № 1782/2003 и на Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО

 

Фитосанитарен контрол

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/759 на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на изключенията от изискването за растителен паспорт, статута на Италия, Ирландия, Литва, Словения и Словакия

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/419 НА КОМИСИЯТА от 09 март 2021 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 по отношение на някои растения за засаждане от вида Jasminum polyanthum Franchet от Израел 

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/127 НА КОМИСИЯТА относно изисквания за ДОМ с произход от някои трети държави (Китай, Беларус и Индия)

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/74 НА КОМИСИЯТА относно мерки за предотвратяване на ToBRFV

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2211 НА КОМИСИЯТА от 22 декември 2020 година за изменение на приложение VI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на Обединеното кралство

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/2210 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложения III, VI, VII, IX, X, XI и XII към Регламент (ЕС) 2019/2072 - относно Северна Ирландия и Обединеното кралство

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1825 НА КОМИСИЯТА по отношение на временните мерки във връзка с въвеждането или движението на територията на Съюза на някои растения, растителни продукти или други обекти

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1770 НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2020 година относно типовете и видовете растения за засаждане, които не са освободени от изискването за код за проследяване в растителния паспорт

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1362 НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1213 по отношение на фитосанитарните мерки за въвеждането в Съюза на определени растения за засаждане от видове Acer от Нова Зеландия

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1361 НА КОМИСИЯТА относно растения за засаждане от вида Malus domestica от Сърбия и растения за засаждане от видове Acer от Нова Зеландия

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1341 НА КОМИСИЯТА от 28 септември 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/466 по отношение на периода на прилагане на временните мерки

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1292 НА КОМИСИЯТА за определяне на мерки за предотвратяване на въвеждането в Съюза на Agrilus planipennis Fairmaire от Украйна и за изменение на приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1213 НА КОМИСИЯТА от 21 август 2020 година относно фитосанитарните мерки за въвеждането в Съюза на определени растения, растителни продукти и други обекти, които са заличени от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1214 НА КОМИСИЯТА от 21 август 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 по отношение на дървесина от Ulmus L. и определени растения за засаждане от видовете Albizia julibrissin Durazzini и Robinia pseudoacacia L. с произход от Израел

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1217 НА КОМИСИЯТА от 25 август 2020 година относно дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на въвеждането в Съюза на естествено или изкуствено получени миниатюрни форми на растения за засаждане от родовете Chamaecyparis Spach, Juniperus L. и от някои видове от рода Pinus L. с произход от Япония и за отмяна на Решение 2002/887/ЕО

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1231 НА КОМИСИЯТА от 27 август 2020 година относно формата и указанията за годишните доклади за резултатите от наблюденията и относно формата на многогодишните програми за наблюдение и практическите правила, предвидени съответно в членове 22 и 23 от Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 690/2008 НА КОМИСИЯТА от 4 юли 2008 година относно признаване на защитени зони в Общността, изложени на специфични фитосанитарни рискове (преработена версия) (OB L 193, 22.7.2008 г. , стр. 1)

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2313 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 2017 г. за установяване на спецификациите за формата на растителния паспорт за движение в рамките на територията на Съюза и на растителния паспорт за въвеждане и движение в рамките на защитена зона

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 702/2014 НА КОМИСИЯТА от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 652/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 май 2014 година за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1756/2004 НА КОМИСИЯТА от 11 октомври 2004 година за определяне на подробните условия за необходимите доказателства и критерии за типа и равнището на намаляването на фитосанитарните проверки на някои растения, растителни продукти или други предмети, изброени в част Б на приложение V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1040/2002 НА КОМИСИЯТА от 14 юни 2002 година относно създаване на подробни правила за прилагане на разпоредбите във връзка с отпускане на финансова подкрепа от Общността за фитосанитарен контрол и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2051/97

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 997/2002 НА КОМИСИЯТА от 11 юни 2002 година за установяване на подробни правила за прилагане на разпоредбите относно разпределението на финансовата помощ на Общността между държавите-членки с цел укрепване на инспекционните инфраструктури за фитосанитарни проверки на растения и растителни продукти, идващи от трети страни

Контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1308/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 543/2011 НА КОМИСИЯТА от 7 юни 2011 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 594/2013 НА КОМИСИЯТА от 21 юни 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 по отношение на пазарните стандарти в сектора на плодовете и зеленчуците и поправка на регламента за изпълнение

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1333/2011 НА КОМИСИЯТА от 19 декември 2011 година за определяне на пазарните стандарти за бананите, правилата за контрола по спазването на тези пазарни стандарти и изискванията за уведомленията в сектора на бананите (кодифициран текст)

 

Ветеринаромедицински контрол

Регламент (ЕО) 1234/2008 от 24.11.2008 г. на Комисията относно разглеждане на промените в условията на разрешенията за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба и на ветеринарни лекарствени продукти

Регламент (ЕО) 726/2004 от 31.03.2004 г. на Европейския парламент и Съвета за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата.

 

Продукти за рестителна защита

Регламент на (ЕО) № 1107/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета.

 

Граничен контрол

 

Общи законодателни актове за официален контрол при внос на животни и стоки

Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол)

Поправка на Регламент (EС) 2017/625

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2127 на Комисията от 10 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на датата на прилагане на някои разпоредби на директиви 91/496/ЕИО, 97/78/ЕО и 2000/29/ЕО на Съвета

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1014 на Комисията от 12 юни 2019 година за определяне на подробни правила за минималните изисквания относно граничните контролни пунктове, включително инспекционните центрове, и за формата, категориите и съкращенията, които да се използват в списъка на граничните контролни пунктове и контролните пунктове

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1012 НА КОМИСИЯТА от 12 март 2019 година за допълване на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета чрез дерогация от правилата за определяне на контролни пунктове и от минималните изисквания по отношение на граничните контролни пунктове

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1715 на Комисията от 30 септември 2019 година за определяне на правила за функционирането на системата за управление на информацията относно официалния контрол и нейните компоненти (Регламент за IМSOC)

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1013 НА КОМИСИЯТА от 16 април 2019 година относно предварителното уведомяване за пратки с някои категории животни и стоки, които се въвеждат в Съюза
 

Делегиран регламент (ЕС) 2019/1602 на Комисията от 23 април 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на единния здравен документ за въвеждане, придружаващ пратки от животни и стоки до тяхното местоназначение
 

Делегиран регламент (ЕС) 2019/625 на Комисията от 4 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за въвеждане в Съюза на пратки от определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека


Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/723 на Комисията от 2 май 2019 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартния образец на формуляр, който следва да бъде използван в годишните доклади, представяни от държавите членки
 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1714 на Комисията от 30 септември 2019 година за изменение на регламенти (ЕО) № 136/2004 и (ЕО) № 282/2004 по отношение на образеца на общ ветеринарен входен документ за продукти и животни и за изменение на Регламент (ЕО) № 669/2009 по отношение на образеца на общ документ за влизане за някои фуражи и храни от неживотински произход
 

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1666 на Комисията от 24 юни 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за наблюдение на транспортирането и пристигането на пратки с определени стоки от граничния контролен пункт на пристигане до обекта по местоназначение в Съюза

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1081 на Комисията от 8 март 2019 година за установяване на правила относно специфичните изисквания за обучение на персонала за извършване на определени физически проверки на граничните контролни пунктове


Делегиран регламент (ЕС) 2019/2074 на Комисията от 23 септември 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за специалния официален контрол на пратки с някои животни и стоки с произход от Съюза, които се връщат в Съюза след отказ за въвеждането им от трета държава.
 

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2122 на Комисията от 10 октомври 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои категории животни и стоки, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове, по отношение на специалния контрол на личния багаж на пътниците и на малките пратки от стоки, изпратени до физически лица, които не са предназначени за пускане на пазара, и за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията
 

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2123 на Комисията от 10 октомври 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на случаите и условията, при които проверките за идентичност и физическите проверки на някои стоки може да се извършват на контролни пунктове, а проверките на документи може да се извършват на разстояние от граничните контролни пунктове
 

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2124 на Комисията от 10 октомври 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за официалния контрол на пратки животни и стоки в режим на транзит, претоварване и по-нататъшно транспортиране през Съюза и за изменение на регламенти (ЕО) № 798/2008, (ЕО) № 1251/2008, (ЕО) № 119/2009, (ЕС) № 206/2010, (ЕС) № 605/2010, (ЕС) № 142/2011, (ЕС) № 28/2012 на Комисията, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 на Комисията и Решение 2007/777/ЕО на Комисията
 

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2126 на Комисията от 10 октомври 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за извършване на специален официален контрол на някои категории животни и стоки, по отношение на мерките, които да се предприемат след извършването на този контрол, и по отношение на някои категории животни и стоки, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове
 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2128 на Комисията от 12 ноември 2019 година за установяване на образеца на официален сертификат и правилата за издаване на официални сертификати за стоки, доставяни на плавателни съдове, които напускат територията на Съюза, и предназначени за зареждане на кораба или за консумация от екипажа и пътниците, или стоки, доставяни във военни бази на НАТО или на Съединените щати
 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2129 на Комисията от 25 ноември 2019 година за установяване на правила за еднаквото прилагане на честотата на проверките за идентичност и физическите проверки на определени пратки животни и стоки, които се въвеждат на територията на Съюза
 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2130 на Комисията от 25 ноември 2019 година за определяне на подробни правила за действията, които се извършват по време на и след проверките на документи, проверките за идентичност и физическите проверки на животни и стоки, подлежащи на официален контрол на граничните контролни пунктове

Ветеринарно медицински контрол при внос

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/329 НА КОМИСИЯТА от 5 март 2018 година за определяне на референтен център на Европейския съюз за хуманно отношение към животните
 

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/478 НА КОМИСИЯТА от 14 януари 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на категориите на пратките, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове
 

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/624 НА КОМИСИЯТА от 8 февруари 2019 година относно специалните правила за извършването на официален контрол върху производството на месо и за районите за производство и за повторно полагане на живи двучерупчести мекотели в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета
 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/626 НА КОМИСИЯТА от 5 март 2019 година относно списъците на третите държави или региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Европейския съюз на определени животни и стоки, предназначени за консумация от човека, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 по отношение на тези списъци
 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/627 НА КОМИСИЯТА от 15 март 2019 година за определяне на еднакви практически условия за извършването на официален контрол върху продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 на Комисията по отношение на официалния контрол
 

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/627 на Комисията от 15 март 2019 година за определяне на еднакви практически условия за извършването на официален контрол върху продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека, в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 на Комисията по отношение на официалния контрол

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/628 НА КОМИСИЯТА от 8 април 2019 година относно образци на официални сертификати за определени животни и стоки и за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 по отношение на посочените образци на сертификати
 

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/628 на Комисията от 8 април 2019 година относно образци на официални сертификати за определени животни и стоки и за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/759 по отношение на посочените образци на сертификати
 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1139 НА КОМИСИЯТА от 3 юли 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 по отношение на официалния контрол върху продукти от животински произход във връзка с изискванията относно информацията за хранителната верига и относно продуктите от риболов и във връзка с позоваването на признатите методи на изпитване за откриване на морски биотоксини и на методите на изпитване за сурово мляко и краве мляко, преминало топлинна обработка
 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1685 на Комисията от 4 октомври 2019 година за определяне на референтен център на Европейския съюз за хуманно отношение към животните за домашни птици и други дребни селскостопански животни
 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1981 на Комисията от 28 ноември 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/626 по отношение на списъците на трети държави и региони от тях, от които е разрешено въвеждането в Европейския съюз на предназначени за консумация от човека охлюви, желатин и колаген и насекоми.
 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2007на Комисията от 18 ноември 2019 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъците на животни, продукти от животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти и производни продукти, сено и слама, които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове, и за изменение на Решение 2007/275/ЕО
 

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/2098 на Комисията от 28 ноември 2019 година относно временни ветеринарно-санитарни изисквания за пратки с продукти от животински произход за консумация от човека, които са с произход от Съюза и се връщат в Съюза след отказ за въвеждането им от трета държава.

Фитосанитарен контрол при внос

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1702 НА КОМИСИЯТА от 01 август 2019 г. за допълване на Регламентс (ЕС) 2016 /2031 на Европейския парламент и на Съвета, посредством установяване на списък на приоритетните вредители

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/887 НА КОМИСИЯТА от 26 юни 2020 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/66 по отношение на проверките след внос на растения за засаждане.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/885 НА КОМИСИЯТА от 26 юни 2020 г. относно мерките за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на Съюза на Pseudomonas syrigae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/178 НА КОМИСИЯТА от 31 януари 2020 г. за представянето на информация за пътниците, пристигащи от трети страни, и на клиентите на пощенските служби и някои професионални оператори относно забраните във връзка с въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти на територията на Съюза в съответстие с Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейският парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2072 НА КОМИСИЯТА от 28 ноември 2019 г. за установяване на еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) 690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/2019 на Комисията.

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2032 НА КОМИСИЯТА от 26 ноември 2019 г. за установяване на мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на Fusarium circinatum Nirenberg& O’Donnell ( преди Gibberella circinata) и за отмяна на Решение 2007/433/ЕО

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2072 НА КОМИСИЯТА от 28 ноември 2019 г. за установяване на еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) 690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/2019 на Комисията.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2148 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 2019 г. относно специалните правила при освобождаването на растения, растителни продукти и други обекти от карантинните пунктове и съоръженията за задържане съгласно Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и Съвета.

 

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/631 на Комисията от 7 февруари 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета посредством създаване на референтни лаборатории на Европейския съюз за вредителите по растенията
 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/66 на Комисията от 16 януари 2019 година относно правилата за установяване на еднакви практически условия за извършването на официален контрол върху растения, растителни продукти и други обекти с цел проверка на съответствието с правилата на Съюза относно защитните мерки срещу вредителите по растенията, приложими за тези стоки
 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/530 на Комисията от 27 март 2019 година за определяне на референтни лаборатории на Европейския съюз за вредителите по растенията — за насекоми и акари, нематоди, бактерии, гъби и оомицети, вируси, вироиди и фитоплазми
 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета
 

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/829 на комисията от 14 март 2019 година за допълване на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията с цел да се разреши на държавите членки да предвиждат временни дерогации с оглед на официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция
 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/2019 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2018 година за изготвяне на временен списък на високорискови растения, растителни продукти или други обекти по смисъла на член 42 от Регламент (ЕС) 2016/2031, както и списък на растения, за чието въвеждане в Съюза не се изискват фитосанитарни сертификати по смисъла на член 73 от посочения регламент
 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2313 на Комисията от 13 декември 2017 година за установяване на спецификациите за формата на растителния паспорт за движение в рамките на територията на Съюза и на растителния паспорт за въвеждане и движение в рамките на защитена зона
 

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2125 на Комисията от 10 октомври 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за извършването на специален официален контрол на дървения опаковъчен материал, по отношение на уведомяването за определени пратки и по отношение на мерките, които да се предприемат в случай на несъответствие

Контрол при внос на храни от неживотински произход

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 на Комисията от 22 октомври 2019 година относно временното засилване на официалния контрол и спешните мерки, уреждащи въвеждането в Съюза на някои стоки от някои трети държави за изпълнение на регламенти (ЕС) 2017/625 и (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 669/2009, (ЕС) № 884/2014, (ЕС) 2015/175, (ЕС) 2017/186 и (ЕС) 2018/1660 на Комисията