Наредби


Храни

 Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца

 Наредба за хранителните добавки

 Наредба за предоставянето на информация на потребителите за храните

 Наредба № 14 от 9.12.2021 г. за хигиената на храните

 Наредба № 2 от 20.01.2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения

 НАРЕДБА за специфичните изисквания за извършване на хранително банкиране и контрола върху тази дейност

 НАРЕДБА за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

 НАРЕДБА за изискванията към какаото и шоколадовите продукти

 НАРЕДБА за специфичните изисквания към млечните продукти

НАРЕДБА № 1 от 5.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

НАРЕДБА № 5 от 3.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица.

НАРЕДБА № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците.

НАРЕДБА № 36 от 23.03.2006 г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход.

Наредба № 6 от 5 май 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер

Наредба 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца.

Наредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни.

Наредба 2 от 23.01.2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни.

Наредба № 2 от 23.02.2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол (обн., ДВ, бр. 20 от 07.03.2017 г., в сила от 7.03.2017 г.)

Наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни.

Наредба 4 от 21.06.2000 г. за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване.

Наредба 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.


 Наредба № 22 от 14 декември 2005 г. за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване

Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци

Наредба 9 от 17.11.2011 г. за реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване.

НАРЕДБА 9 от 22.06.2005 г. за условията и реда за одобряване и регистрация на предприятията за преработка на восък и производство на восъчни основи, както и на предприятията за производство и търговия с пчелен мед и пчелни продукти.

Наредба 15 от 28.06.2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните (Загл. изм. - ДВ, бр. 62 от 2006 г.).

Наредба 17 от 16.06.2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни

Наредба 22 от 13.10.2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни.

Наредба 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

Наредба 48 от 11.11.2003 г. за реда и начините за вземане на проби и използваните методи за анализ на пчелния мед.

 Наредба за изискванията към бързо замразените храни.

НАРЕДБА за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца.

 Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека.

Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека.

Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени.

Наредба за изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели.

НАРЕДБА за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека.

 НАРЕДБА за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека.

НАРЕДБА за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели.

 

Фуражи и хранене на животните

Наредба № 10 от 17 февруари 2003 г. за фуражите със специално предназначение - Обн. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003 г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008 г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009 г., изм. ДВ. бр.82 от 19 Октомври 2010 г.,изм. ДВ. бр.97 от 9 Декември 2011 г., изм. ДВ. Бр. 92 от 27 Ноември 2015 г.

Наредба № 10 от 3.04.2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите - Обн., ДВ, бр. 29 от 17.04.2009 г., изм. и доп., бр. 49 от 29.06.2010 г., бр. 103 от 23.12.2011 г., бр. 92 от 27.11.2015 г., бр. 12 от 8.02.2019 г., бр.  26  от  22.03.2020  г.

 Наредба 109 от 12 септември 2006 г. за официалния контрол върху фуражите - oбн. ДВ. бр.84 от 17 Октомври 2006 г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008 г., изм. ДВ. бр.82 от 19 Септември 2008 г., изм. ДВ. бр.75 от 24 Септември 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012 г.

Наредба № 1 от 11.03.2014 г. за изискванията за производството и/или търговията с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им – Обн. ДВ. бр. 26 от 21.03.2014 г.

Наредба № 3 от 29.03.2018 г. за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев издадена от министъра на земеделието, храните и горите, обн., ДВ, бр. 32 от 13.04.2018 г.

Наредба № 1 от 12.03.2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол издадена от министъра на земеделието, храните и горите, обн., ДВ, бр. 25 от 20.03.2018 г.

Наредба № 4 от 28.05.2019 г. за условията и реда за използване на незадължителния термин за качество „планински продукт“ и за осъществяването на контрол върху неговата употреба (обн., ДВ, бр. 45 от 07.06.2019 г.)


Здравеопазване, идентификация и хуманно отношение към животните

Наредба № 40 от 02.12.2008г. за условията за отглеждане на селскостопански животни, съобразени с техните физиoлогически и поведенчески особности

Наредба № 1 от 10 януари 2003 г. за здравните изисквания към животните при внос на говеда, овце, кози и свине и ветеринарно-санитарните изисквания при внос на продукти от животински произход за човешка консумация

  Наредба № 2 от 11 февруари 2009 г. за условията за отглеждане на космат и пернат дивеч в животновъдни обекти, съобразени с неговите физиологически и поведенчески особености

 НАРЕДБА № 2 от 25.03.2019 г. за ограничаване и ликвидиране на заразна плевропневмония по говедата, ентеровирусен енцефаломиелит по свинете (Тешенска болест), дурин и инфекциозна анемия по конете

 Наредба № 4 от 15 февруари 2007 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта класическа чума по свинете

 НАРЕДБА № 6 от 8.10.2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните

 НАРЕДБА № 6 от 20.03.2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски

 НАРЕДБА № 10 от 1.04.2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства

 НАРЕДБА № 11 от 2.04.2015 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои заразни болести по пчелите

 Наредба № 11 от 27 февруари 2003 г. за изискванията при издаването на ветеринарномедицински документи за живи животни, суровини и продукти от животински произход

Наредба № 14 от 3 февруари 2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждането на телета

  Наредба № 16 от 3 февруари 2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни

 Наредба № 17 от 16 юни 2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни

 Наредба № 17 от 17 ноември 2005 г. за ветеринарномедицинските изисквания към карантинните депа за събиране и износ на едри и дребни преживни животни

 Наредба № 17 от 3 февруари 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта шап по двукопитните животни и за условието и реда на прилагането им

 Наредба № 19 от 14 декември 2005 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на заболяването син език по преживните животни

 Наредба № 21 от 14 декември 2005 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждането на свине

 Наредба № 23 от 14 декември 2005 г. за реда и начина за обявяване и регистрация на заразните болести по животните

 Наредба № 25 от 14 декември 2005 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждането на кокошки носачки

 Наредба 26 от 5 август 2008 г. за определяне на минималните изисквания за хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери

 Наредба № 29 от 7 март 2006 г. за здравните изисквания към ембриони от говеда и биволи при обмена им между Република България и държавите-членки на Европейския съюз, и при внасянето им от трети страни

 Наредба № 30 от 23 март 2006 г. за здравните изисквания към птици и яйца за люпене при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите-членки на Европейския съюз, внасянето им от трети страни и за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат

 Наредба № 31 от 29 декември 2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на нюкясълската болест (псевдочума) по птиците и за условията и реда за прилагането им

 Наредба № 34 от 23 март 2006 г. за изискванията за извършване на проверки на животни, зародишни продукти, странични животински продукти и продукти, получени от тях, при обмен между Република България и държавите-членки на Европейския съюз

Наредба № 39 от 1 декември 2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености

Наредба № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни

 НАРЕДБА № 42 от 12.12.2008 г. за изискванията към ветеринарните лечебни заведения и видът и обемът на ветеринарномедицинската дейност, която може да се извършва в тях

 Наредба № 42 от 20 април 2006 г. за здравните изисквания към сперма от животни от семейство "Bovidae" при обмена й между Република България и държавите-членки на Европейската общност, и при внасянето от трети страни (Загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 2008 г., в сила от 04.01.2008 г.)

 Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

 Наредба № 44 от 29 октомври 2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към пазарите за животни

 Наредба № 45 от 20 април 2006 г. за здравните изисквания при придвижване на еднокопитни животни между Република България и държавите-членки на Европейския съюз, и внасянето от трети страни

 Наредба № 52 от 28 април 2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите-членки на Европейския съюз, за определеняне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции за здравния статус на тези обекти

 НАРЕДБА № 61 от 9.05.2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз

 Наредба № 102 от 21.08.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.10.2018 г.

 Наредба № ДВ-103 от 21 август 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците

 

Странични животински продукти

 НАРЕДБА № 3 от 27.01.2021 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните.


Генетично модифицирани организми

 Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара

 Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условияГраничен контрол

Наредба № 47 от 20 април 2006 г. за изискванията към гранични инспекционни ветеринарни пунктове и условията и реда за провеждане на граничен инспекционен ветеринарен контрол (обн., ДВ, бр. 43 от 26.05.2006 г., в сила от 1.10.2006 г., изм. и доп., бр. 79 от 29.09.2006 г., доп., бр. 85 от 20.10.2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм. и доп., бр. 4 от 16.01.2007 г.)

Наредба № 49 от 20.04.2006 г. за здравните изисквания към някои животни, сперма, яйцеклетки и ембриони при обмен между Република България и държавите-членки на Европейския съюз и при внасянето им от трети страни (обн., ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., в сила от 30.05.2006 г., изм. и доп., бр. 84 от 17.10.2006 г., в сила от 17.10.2006 г., бр. 9 от 2.02.2010 г., в сила от 2.02.2010 г., изм., бр. 60 от 3.08.2010 г., изм. и доп., бр. 9 от 3.02.2015 г., в сила от 3.02.2015 г.).

 Наредба № 50 от 20 април 2006 г. за здравните изисквания към сперма от нерези при обмен между Република България и държавите-членки на Европейската общност, и при внасяне от трети страни

Наредба № 50 от 20 април 2006 г. за здравните изисквания към сперма от нерези при обмен между Република България и държавите-членки на Европейската общност, и при внасяне от трети страни (обн., ДВ, бр. 44 от 30.05.2006 г., в сила от 30.05.2006 г., изм. и доп., бр. 23 от 29.02.2008 г., в сила от 29.02.2008 г., бр. 4 от 15.01.2010 г., в сила от 1.01.2010 г.)

Наредба № 55 от 28 април 2006 г. за здравните изисквания към някои копитни животни при внасяне или транзитно преминаване през територията на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 46 от 6.06.2006 г., в сила от 1.10.2006 г., изм. и доп., бр. 79 от 29.09.2006 г., в сила от 29.09.2006 г.)

 

Разрешаване на продукти за растителна защита

 Наредби/ НАРЕДБА № 5 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА И УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА (В сила от 23.02.2021 г., Издадена от министъра на земеделието, храните и горите Обн. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 2021 г.)

Наредба № 19 от 8 ноември 2016 година за Биологично изпитване на продукти за растителна защита (обн., ДВ, бр. 90 от 15.11.2016 г., в сила от 15.11.2016 г.)Контрол на продукти за растителна защита и торове 

 Наредба № 8 от 23 февруари 2021 г. за условията и реда за контрол върху продуктите за растителна защита, търговията, преопаковането, съхранението и употребата им

Наредба за условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита (обн., ДВ, бр. 54 от 13.06.2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. и доп., бр. 17 от 24.02.2006 г.)

Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита (обн., ДВ, бр. 101 от 15.12.2006 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2009 г., изм., бр. 45 от 16.06.2009 г., бр. 7 от 21.01.2011 г.)

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПРЗ № 201 от 04.08.2016 г., обн. ДВ.бр. 63 от 12 август 2016 г.)

Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (обн., ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г., в сила от 11.03.2008 г., изм. и доп., бр. 97 от 9.12.2011 г.)

Наредба № 3 от 31.07.2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита

Наредба № 11 от 12.04.1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки (обн., ДВ, бр. 37 от 21.04.1995 г., изм. и доп., бр. 54 от 15.06.1999 г., в сила от 15.07.1999 г., бр. 34 от 3.04.2002 г.)

Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (обн. ДВ. бр. 70 от 9 септември 2016 г., изм. ДВ. бр. 16 от 22 февруари 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 101 от 27 ноември 2020 г.)

Наредба № 15 от 3 август 2007 г. за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване (обн., ДВ, бр. 66 от 14.08.2007 г., в сила от 15.02.2008 г.)

Наредба №21 от 23 ноември 2016 г. за условията и реда за регистрация, етикетирането и контрола на торове, подобрители на почвата, биологични вещества и субстрати.


Наредба № 104 от 22 Август 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита (обн., ДВ, бр. 81 от 6.10.2006 г., в сила от 6.10.2006 г.)

Наредба № 112 от 13 октомври 2006 г. за специфичните изисквания при извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители (обн., ДВ, бр. 87 от 27.10.2006 г.)

 

Фитосанитарен контрол

Наредба № 8 от 27 февруари 2015 г. за фитосанитарния контрол (обн., ДВ, бр. 19 от 13.03.2015 г., в сила от 13.03.2015 г.)

Наредба № 11 от 11 април 2001 г. за борба с бактериалното гниене по картофите, причинявано от бактерията Ralstonia Solanacearum (Smith) Yabuuchi et Al. (Загл. изм. ДВ, бр. 71 от 2006 г.) – (обн., ДВ, бр. 40 от 20.04.2001 г., изм., бр. 8 от 22.01.2002 г., изм. и доп., бр. 71 от 1.09.2006 г., бр. 28 от 3.04.2007 г., в сила от 1.04.2007 г.)

  Наредба № 19 от 2 юли 2001 г. за борба с пръстеновидното гниене по картофите, причинявано от бактерията Clavibacter Michiganensis (Smith) Davis et. al. spp. spedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et. al. (обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г., изм., бр. 8 от 22.01.2002 г., изм. и доп., бр. 74 от 8.09.2006 г., бр. 27 от 30.03.2007 г., в сила от 1.04.2007 г.)

Наредба № 20 от 2 юли 2001 г. за борбата срещу рака по картофите, причиняван от гъбата Synchitrium endobioticum (Schilb.) - обн., ДВ, бр. 65 от 24.07.2001 г., изм., бр. 8 от 22.01.2002 г., изм. и доп., бр. 71 от 1.09.2006 г., в сила от 1.01.2007 г.

Наредба № 17 от 3 юни 2010 г. за контрол на картофените цистообразуващи нематоди (обн., ДВ, бр. 45 от 15.06.2010 г., в сила от 1.07.2010 г.)

 

Икономически важни вредители

 Наредба № 14 от 19 септември 2016 г. за опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители

 Наредба № 9 от 26.02.2021 г. за интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрола върху интегрираното производство

 

Контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци

Наредба №16 от 28 май 2010г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци

 

Контрол на ветеринарномедицинските продукти (КВМП)

Наредба № 65 от 16.05.2006 г. за изискванията към обектите за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти и/или активни субстанции (Загл. доп. – ДВ, бр. 105 от 2013 г., в сила от 6.12.2013 г.)

Наредба № 60 от 9 май 2006 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти.

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2006 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти.

 Наредба № 62 от 9 май 2006 г. за изискванията към данните върху опаковката и в листовката за употреба на ветеринарномедицински продукт.

 Наредба № 64 от 16 май 2006 г. за условията и реда на подаване на информация по фармакологична бдителност.

 Наредба № 65 от 16 май 2006 г. за изискванията към обектите за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти.

 Наредба № 66 от 16 май 2006 г. за изискванията към ветеринарномедицинските аптеки.

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 69 от 2006 г. за изискванията за Добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции.

Наредба № 69 от 16.05.2006 г. за изискванията за Добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции (Загл. доп. - ДВ, бр. 6 от 2010 г.) - обн., ДВ, бр. 49 от 16.06.2006 г., в сила от 16.06.2006 г., изм. и доп., бр. 6 от 22.01.2010 г., доп., бр. 85 от 29.10.2010 г., изм. и доп., бр. 66 от 26.08.2011 г., в сила от 26.08.2011 г., бр. 91 от 4.11.2014 г., в сила от 4.11.2014 г.