Начало За потребителя Стандарти за храни Български стандарти за млечни продукти

Български стандарти за млечни продукти


Едни от

продуктите с национално-специфични качествени характеристики за България са млечните продукти и за да се запази техния характерен вкус в условията на свободен пазар се предприе инициатива за актуализиране на държавните стандарти.

Съгласно Закона за националната стандартизация, Българският институт за стандартизация (БИС) е носител на авторските права върху българските стандарти (БДС) и има изключителното право да ги издава, възпроизвежда, разпространява и продава.

Производителите, които произвеждат млечни продукти по Български стандарт за млечни продукти подлежат на регистрация в Патентно ведомство. След процедурата по одобряване, министърът на земеделието и храните издава Удостоверение по чл. 63, ал. 3 от Закона за марките и географските означения, което се предоставя в Патентно ведомство на РБ за издаване на Решение за ползвател на наименование за произход.

На опаковките на продукти, произведени по Български стандарти за млечни продукти се поставят съответните обозначения БДС 12:2010, БДС 14:2010 или БДС 15:2010

 

Заповед № РД 11-1740/28.07.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА КАЧЕСТВАТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ, С ИЗИСКВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ДЪРЖАВЕН СТАНДАРТ.

Образец на Заявление за производство на млечни продукти по Български държавен стандарт (Образец КХ № 40), Приложение № 2 към Заповед № РД 11-1740/28.07.2020 г.

Образец на Удостоверение за производство на млечни продукти по Български държавен стандарт (Образец КХ № 41), Приложение № 3 към Заповед № РД 11-1740/28.07.2020 г.   

Списък на издадените Удостоверения за производство на млечни продукти по БДС.