Мониторингови и други програмиНационална програма за контрол на генетично модифицирани храни за 2016г


Национална програма за контрол на остатъци от пестициди в и върху храни от неживотински произход за 2016г


Национална програма за контрол на храни за съдържание на замърсители, добавки, материали и предмети, предназначени за контакт с храни и храни, обработени с йонизиращи лъчения за 2016

Програма за мониторинг и докладване на антимикробиалната резистентност на зоонозни и коменсални бактерии в република България през 2016 г