Дирекция "Контрол на храните "


Заповед № РД 11-1481/30.06.2021 г. на изпълнителния директор на БАБХ за издаване на стикери за удостоверяване регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни;

Заповед №РД11-1034/21.05.2020 г. за утвърждаване на инструкция "Модул за контрол и проследимост на произхода на българско сурово мляко при производство на млечни продукти"

Чек-лист за оценка на съответствие на предприятие за преработка и съхранение на странични животински продукти и производни продукти с изискване на законодателството.

Чек-лист за проверка на съответствието на етикиране/представяне на информация за храните с действащото законодателство.

Чек-лист за инспекция на кухни майки, детски млечни кухни и кетъринг.

Чек-лист за оценка на съответствие на месодобивни предприятия за домашни копитни животни с изискванията на законодателството.

Чек-лист за оценка на съответствие на предприятия за месо от домашни птици и лагоморфни с изискванията на законодателството.

Чек-лист за оценка на съответствие за месопреработвателни предприятия с изискванията на законодателството.

Чек-лист за оценка на съответствие за млекопреработвателни предприятия с изискванията на законодателството.

Чек-лист за инспекция на обект за обществено хранене.

Чек-лист за инспекция на обект за търговия на дребно.

Чек-лист за инспекция на обект за търговия на едро с изискванията на законодателството.

Стандартна оперативна процедура за оповестяване на информация при възникване на криза или инцидент, свързан с храни, фуражи, здравеопазване на животните, продукти за растителна защита и карантина на растенията.

Инструкция за извършване на инспекция в обекти за търговия на дребно с храни.

Процедура за осъществяване на официален контрол на храни със защитени географски указания, защитени наименования за произход и храни с традиционно специфичен характер в търговската мрежа.

“Основни насоки за прилагане на добри хигиенни практики по отношение на микробиологично замърсяване при първично производство"

Заповед № РД 11-1073/21.06.2018 г.