Алтернативни методи на използването на опитни животни


 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ТОКСИКОЛОГИЯ И ЦЕНТЪР ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОЦЕНКА НА АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОПИТНИ ЖИВОТНИ (ZEBET).

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ФЕДЕРАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ГАРМАНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА (BfR) ЗА 2012 г.

 

Преди да бъдат одобрени продукти или техни съставки обикновено се извършват изпитвания по отношение на тяхната обща ефикасност на действие и токсичност. Изискванията, на които трябва да отговарят тези изпитвания са заложени в директиви и ръководства, според които често се налага извършването на тестове върху животни. Задача на Департамента по експериментална токсикология и Центъра за документиране и оценка на алтернативни методи на използването на опитни животни (ZEBET)на BfR е извършването на проучвания и оценка на алтернативи методи на използването на опитни животни. Проучванията, които се оценяват включват не само техники за замяната на опитни животни, но също и намаляването на броя на използваните животни, както и свеждането до минимум на страданието на използваните животни.

Департаментът по експериментална токсикология и Центърърът за документиране и оценка на алтернативни методи за използването на опитни животни включва пет отдела:

·         ZEBET – База данни и набиране на информация;

·         ZEBET – Алтернативни методи на използването на опитни животни;

·         Молекулярна токсикология;

·         Нанотоксикология;

·         Сертификация.

Набиране на информация за алтернативни методи на използването на опитни животни:

Провеждането на експерименти с животни може да става само чрез подаване на заявление и получаване на разрешение от компетентните органи. В заявлението трябва да се посочи, например, защо трябва да бъдат използвани животни и защо не може да се приложи алтернативен метод или процедура в съответствие с правилото на 3R.

Правилото на 3R означава (replacement) замяна на опитите с животни с друг алтернативен метод, (reduction) намаляване на броя на използваните в опита животни и (refinement) намаляването на страданието на животните по време на опита.Друг съществен момент от оценката на подаденото заявление за работа с опитни животни е извършването на справка за публикувани вече данни по отношение на резултата, чието постигане се цели чрез провеждането на опита.

За да се улесни откриването на информация от заявителите, лицата следящи за хуманното отношение и компетентните органи, Европейският център за валидация на алтернативни методи (ECVAM) е публикувал през 2012г на английски език ръководство със заглавие “ECVAM Search Guide – Good Search Practice on Animal Alternatives”. В разработването на това ръководство са взели участие и експерти и учени от BfR. Това ръководство предоставя информация по отношение на редица информационни източници, които могат да бъдат използвани при търсенето на информация на алтернативни методи на използването на опитни животни. Ръководството е разработено и структурирано по начин, който позволява на потребителите да изберат съвет или инструкции в съответствие с потребностите на търсене.

Нови стратегии за изпитване в сферата на токсикологията:

През 2012г BfR участва в разработването на нови линии клетъчно базирани методи. Проучванията са проведени в сътрудничество с партньори от индустрията и университетите, в рамките на няколко проекта финансирани Министерството на образованието и науката на Германия. Новите методи са подходящи за извършването на тестове за ембриотоксичност, невротоксичност и остеотоксичност при подрастващите. Разработени и оптимизирани са нови протоколи за диференциация на тъканна специфичност за костни и нервни клетки за изпитване на химични субстанции.