Начало За нас Структура Дирекция "Вътрешен одит"

Дирекция "Вътрешен одит"


Дирекция „Вътрешен одит“ е на пряко административно подчинение на изпълнителния директор на агенцията, като осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в агенцията и на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен след писмено уведомяване на ръководството на структурите и лицата, в които ще се извършват.

     При осъществяване на своята дейност  дирекция „Вътрешен одит“:

  • планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с изискванията   на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС), стандартите за вътрешен одит,  Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута на дирекцията и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор и специализираното законодателство, свързано с дейността на агенцията;
  • изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се одобряват и утвърждават от изпълнителния директор;
  • оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от изпълнителния директор, и дава независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
  • проверява и оценява: съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите  ангажименти и постигането на целите;
  • подпомага и консултира изпълнителния директор по негово искане с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контролът, без да поема управленска отговорност за това;
  • докладва и обсъжда с изпълнителния директор и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
  • дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага изпълнителния директор при изготвянето  на план за действие  и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
  • оценява дали насоките на дейност и процедурите на вътрешен контрол, изградени в агенцията и в разпоредителите с бюджет от по-ниска степен в състава на агенцията, са адекватни срещу измами;
  • организира  срещи и дискусии с лица на ръководни длъжности  и служители от БАБХ във връзка  с изпълнението на одитните ангажименти;

Директор: