Лаборатории


Заповед на Министъра на земеделието и храните за определяне на лаборатории за изпитване за целите на официалния контрол по показателите за безопасност, качество и трихинела

График за провеждане на междулабораторни сравненения и изпитвания за пригодност, организирани от НРЛ за 2021г., утвърден със Заповед № РД11-1944/24.08.2021г. на Изпълнителния директор на БАБХ