Дейност


Българска агенция по безопасност на храните контролира и следи за спазването на законовите изискванията по отношение на:

 фитосанитарната дейност, продуктите за растителна защита и торовете;

 ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях;

 страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека;

 фуражите;

 суровините и храните с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води;

 материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;

 съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара;

 

Българска агенция по безопасност на храните осъществява и:

 оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган, и технологични документации;

 лабораторно-диагностична и научноизследователска дейност;

 оценка и комуникация на риска;

 обучение и квалификация;

 други дейности, предвидени в Закона за Българската агенция по безопасност на храните.