Бройлери


Минималните изисквания за хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери са определени в  Наредба 26 от 5 август 2008 г. за определяне на минималните изисквания за хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери (3.11.2014г.), която транспонира Директива 2007/43 / ЕС.

Законодателството намаля пренаселеността в бройлерните стопанства, чрез определяне на максимална плътност на отглеждане и осигуряване на по-добро хуманно отношение към животните чрез определяне на изисквания като осветление, постеля, хранене и вентилация.

• Контролен лист за проверка за проверка на животновъдни обекти, предназначени за отглеждане на бройлери за спазване на правилата за хуманно отношение към тях.

• Стандартна оперативна процедура ""Процедура по издаване на разрешение за отглеждане на пилета - бройлери при повишена гъстота до 39 кг/ м2" - СОП-ЗХОЖ-02, версия 01.

• Инструкция за определяне на гъстота на отглеждане на бройлерите.

• Инструкция за отглеждане на бройлери и добри фермерски практики.

• Инструкция за умъртвяване на птици.

 

Свързани документи:

Научни становища на Европейския орган за безопасност на храните относно хуманното отношение към птици отглеждани за производство на месо.

Доклад на Комисията до Европейския Парламент и Съвета относно въздействието на генетичната селекция върху хуманното отношение към пилетата, отглеждани за производство на месо.

"Прилагане на директивата за бройлерите (DIR 2007/43 / EC) и разработването на показатели за благосъстоянието" – нучен доклад на Европейската Комисията 2017 г."