Лабораторни животниМинималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им са посочени в Наредба № 20 от 1.11.2012 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им, която транспонира Директива 2010/63 / ЕС.

Наредбата цели подобряване на хуманното отношение към тези животни, които все още трябва да се използват, както се следва принципа на трите „R“, за заместване, намаляване и облекчаване използването на животни в законодателство.

 

Свързани документи и инструкции:

Разработени от ЕК работни документи във връзка с Директива 2010/63 относно защитата на животни, използвани за научни цели

Инспекции и правоприлагане

Директива 2010/63/ЕС относно защитата на животните, използвани за научни цели

Оценка на проектите и ретроспективна оценка

Рамка за образование и обучение

Рамка за оценка тежестта на процедурите

Структури за хуманно отношение към животните и национални комитети

Насоки на Европейския Съюз за прилагане на Директива 2010/63/ЕС.

Насоки за изготвяне на нетехническо обобщение на проект, свързан с използването на опитни животни

“Рамка за оценка на тежестта на опитите”

“Примери за илюстриране на процеса на класификация на тежестта, ежедневната оценка и оценката на действителната тежест”

Разработване на обща рамка за образование и обучение за изпълнение на изискванията, съгласно директивата

Конкретни членове от Директивата

Ценноста на миналото (Ретроспективна оценка)

Работен документ относно оценката на проектите и ретроспективна оценка (Оценката на проектите и ретроспективна оценка (5.5.2015г.)

Генетично изменени животни

 

Условия и ред за издаване на разрешително за използване на животни в опити:

Заповед РД11-280/16-02-2015 г. и Стандартна оперативна процедура : “Издаване на разрешително за използване на животни в опити”(18.2.2015г.)

ПРАВИЛНИК за условията и реда за работа на Комисията по етика към животните към Българската агенция по безопасност на храните (01.10.2021 г.)

Решение за изпълнение на Комисията от 14 ноември 2012 година за установяване на общ формат за предоставяне на информацията в съответствие с Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на животните, използвани за научни цели(3.11.2014г.)

Условия и ред за издаване на разрешително за използване на животни в опити

До притежателите на разрешителни за използването на животни в опити, включени в регистъра на Българската агенция по безопасност на храните

 

Регистър с издадените разрешителни за използване на животни в опити

 

Алтернативни методи на използването на опитни животни

 

Доклади за използваните животни в научни цели:

Справка за използваните през 2014 г. в Р България опитни животни

Справка за използваните през 2015 г. в Р България опитни животни

Справка за използваните през 2016 г. в Р България опитни животни

Справка за използваните през 2017 г. в Р България опитни животни