Д-р Борис Борисов


Заместник изпълнителен директор

 

Заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безпасност на храните (БАБХ) с ресори: дирекция Здравеопазване и хуманно отношение към животните при ЦУ на БАБХ; дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти“; дирекция „Контрол на ветеринарномедицински продукти“ при ЦУ на БАБХ; Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт при БАБХ по отношение на здравеопазването на животните и фуражите.

Д-р Борис Борисов е дипломиран ветеринарен лекар от Тракийски университет – Стара Загора.

През 2007 и 2012 година завършва следдипломни специализации - Организация и управление на профилактиката и борбата със заразни и паразитни болести по животните, също в ТрУ Стара Загора и Ветеринарно–санитарна експертиза на храни от животински произход в Лесотехнически университет – София.

Д-р Борис Борисов работи в Националната ветеринарномедицинска служба, по-късно част от БАБХ, от 2000 година на различни длъжности.

Между 2008 и 2009 година е директор на Регионална ветеринарномедицинска служба - София област, за кратко през 2010/2011 година заема същата позиция, но в структурата в град Плевен.

Повече от 9 години – от 2011 до 2020 година, ръководи дирекция Контрол на ветеринарномедицинските продукти в ЦУ на БАБХ.