Начало За нас Структура Лаборатории Акредитирани Лаборатории в системата на БАБХ Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) – София

Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) – София


Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) – София

 Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) е специализирана сткруктура със статут на Дирекция в Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) към Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Създадена е през 1966 година за информационно обслужване на оранжерийното производство в страната, а от 1986 година с Решение на МС е оторизирана да контролира растителната продукция за съдържание на вредни химически вещества и качеството на агрохимикалите.

Лабораторията има комлексен характер и контролира както продуктите, предназначени за земеделието – пестициди и торове, така и суровини и храни от растителен произход.

Основната й дейност е свързана с контрола на храни от неживотински произход за съдържание на замърсители.

В Лабораторията се извършват анализи за :  остатъчни количества от пестициди, съдържание на микотоксини и тежки метали в храни и фуражи, продукти за растителна защита и  минерални торове, местно производство и внос, за съотвествие с физико-химичните показатели, съгласно Регламент 2003/2003.

- Остатъци от пестициди в: зеленчуци и плодове – пресни, замразени или сушени и продукти от преработката им; житни (зърнени) и продукти от преработката им; чай, билки и подправки; вино и храни за животни;

- Съдържание на микотоксини в: ядки, сушени плодове и продукти от преработката им; житни (зърнени) и продукти от преработката им; печено кафе, разтворимо кафе, зелено кафе, какао и какаови продукти; Чай, билки и подправки и храни за животни;

- Елементен анализ в: зеленчуци и плодове – пресни, замразени или сушени и продукти от преработката им; чай, билки и подправки; житни (зърнени) и продукти от преработката им; бира и вина; хранителни добавки и храни за животни; 

- Нитрати в: зеленчуци и плодове – пресни или замразени и  продукти от преработката им;плодови и/или зеленчукови храни, предназначени за кърмачета и малки деца;

- Торове: Физикохимични анализи на неорганични еднокомпонентни торове; неорганични сложни торове; неорганични течни торове; 

- ПРЗ: Активни бази на продукти за растителна защита за съответствие.

ЦЛХИК има изградена и функционираща Система за управление на качеството, като за всички свои дейности е акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация" съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025

Сертификат за Акредитация на ЦЛХИК

Сертификат за акредитация и приложение EN

Заповед за акредитация

Със Заповед на Министъра на Земеделието и храните към ЦЛХИК са определени четири Национални референтни лаборатории /НРЛ/

1. НРЛ за Еднокомпонентни методи за анализ на остатъци от пестициди;

2. НРЛ за анализ на остатъци от пестициди в плодове и зеленчуци, включително продукти с високо водно и киселинно съдържание;

3. НРЛ за анализ на микотоксини в храни от растителен произход и фуражи;

4. НРЛ за анализ на тежки метали в храни от растителен произход;

 

Анкетен лист

Заявка за изпитване ЦЛХИК

Декларация за поверителност ЦЛХИК

Позоваване на предоставената акредитация

Управление на жалбите

 

Такси за лабораторни изпитвания:

 

Ценоразпис за платените услуги, които извършва Българската агенция по безопасност на храните, съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните

 

 Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК)

 

Директор: инж. Елка Темелчева 
адрес: София 1330, бул. „НиколаМушанов”120

тел.: 02 8129877;  e-mail: lab.clctc@bfsa.bg