Начало За нас Структура Дирекция "Финансово-стопанска дейност"

Дирекция "Финансово-стопанска дейност"


Дирекцията разработва обобщен проект на годишен бюджет и тригодишна бюджетна прогноза на агенцията по Единна бюджетна класификация (ЕБК) и по програми, разработва методологията на счетоводната и финансовата политика съгласно Закона за счетоводството и други нормативни актове по бюджетната политика. Участва в разработването на нормативната уредба по планирането и управлението на финансовите средства и бюджета в агенцията,организира и анализира текущото изпълнение на утвърдения бюджет и изготвя предложения за корекции в бюджета на агенцията. Организира и осъществява счетоводната отчетност по ЕБК и по програми съгласно програмния и ориентиран към резултатите бюджет и по счетоводни сметки в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите счетоводни стандарти. Съставя отчети за касово изпълнение на бюджета, организира, координира, обобщава и изготвя финансови отчети за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета за всеки отчетен период и изготвя тримесечни и годишни оборотни ведомости и годишния финансов отчет на агенцията.

Организира снабдяването, отчитането и съхранението на материалните активи на ЦУ на агенцията, ремонта и поддръжката им. Организира и координира изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол върху финансовата дейност на агенцията, включващи системата за предварителен контрол и системата за двойния подпис, с цел законосъобразно и ефективно управление на бюджетните средства. Организира и извършва годишните инвентаризации в ЦУ на агенцията по ред и в срокове, определени в нормативните актове. Осигурява финансово-счетоводното обслужване на ЦУ на агенцията, следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на паричните средства и ползването на активите на агенцията, изготвя и съхранява ведомостите за работни заплати на служителите в ЦУ на БАБХ и извършва плащанията по тях.

Методически ръководи и контролира областните дирекции по безопасност на храните и специализираните структури на агенцията по отношение на политиката за работа с човешките ресурси, съгласува длъжностните характеристики на служителите в агенцията, изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в дирекциите в ЦУ на БАБХ и изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите на служителите в дирекциите в ЦУ на агенцията.

Изготвя поименните списъци в инвестиционната програма за капиталови разходи и обобщава данните за агенцията.

Повече информация за работата на дирекцията може да намерите тук.

Бюджет на БАБХ за 2018 г.

Бюджет на БАБХ за 2019 г.

Годишен отчет на БАБХ за 2017 г.

Бюджет на БАБХ за 2020 г.

Бюджет на БАБХ за 2021 г.

Бюджет на БАБХ за 2022 г.

 

Директор:  Севделина Чепелова