Начало За нас Структура Дирекция „Човешки ресурси, обучение и квалификация”

Дирекция „Човешки ресурси, обучение и квалификация”


Дирекция „Човешки ресурси, обучение и квалификация”

 

1. методически ръководи и координира дейността на специализираните структури и ОДБХ, свързана с човешките ресурси;

2. съгласува типовите длъжностни характеристики на служителите в агенцията;

3. изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в ЦУ на агенцията;

4. изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите на служителите в ЦУ на агенцията;

5. дава указания на дирекциите в ЦУ на БАБХ по прилагането на Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (ДВ, бр. 49 от 2012 г.);

6. участва в разработването на програми за първоначално обучение на новоназначени служители на агенцията;

7. изготвя обобщени програми, организира и координира провеждането на курсове за обучение и повишаване квалификацията на служителите на агенцията;

8. координира обучението на служителите от агенцията, организирано от ЕК след съгласуване със заместник изпълнителните директори на БАБХ и главния директор на Главна дирекция "Верификация на официалния контрол";

9. координира провеждането на обученията с международно участие;

10. поддържа база данни относно издадените становища по програми за обучение във висши училища или научноизследователски институти и съхранява одобрените програми;

11. поддържа база данни на одобрените от изпълнителния директор програми за обучение във висши училища или научноизследователски институти;

12. осъществява взаимодействие с висшите училища и други организации във връзка с провеждането на практическо обучение на студенти в агенцията;

13. координира поддържането на база данни за квалификацията на служителите на агенцията;

14. поддържа база данни за подадените и издадените документи за признаване на професионалната квалификация за професиите ветеринарен лекар и ветеринарен техник;

15. организира дейностите по признаване на професионалната квалификация за професиите ветеринарен лекар и ветеринарен техник и обменя информация по Информационната система за вътрешния пазар (IMI) на Генерална дирекция "Вътрешен пазар и услуги" на ЕК;

16. разработва образци на документи, свързани с дейността й;

17. подпомага осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;

18. подпомага взаимоотношенията със синдикатите.

 

Директор: Весела Дукова

 

 

 Вътрешни правила за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация за професията “ветеринарен лекар” и “ветеринарен техник” на територията на Република България, необходими за достъп или упражняване на професията на територията на друга държава членка на ЕС и трети страни”.

  Вътрешни правила за условията и реда за признаване на професионална квалификация за професията «ветеринарен лекар», придобита в други държави членки на ЕС или в трети страни, с цел достъп и упражняване на професията в Република България.