Двустранни-Обединено Кралство Великобритания


За Обединеното кралство Великобритания могат да извършват износ всички одобрени български предприятия, фигуриращи в системата TRACES. Сертификатите за износ на стоки са налични в същата система. Задължително условие е да бъдат разпечатвани на хартиен носител.