Начало Документи Образци на документи Контрол на ветеринарномедицинските продукти

Контрол на ветеринарномедицинските продукти


Инвитро диагностични ветеринарномедицински средства:

 Образец на сертификат за регистрация на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство - приложение № 3 към чл.8, ал.1 от Наредба № 10 от 20.12.2013 г.

 Образец на заявление за издаване на сертификат за регистрация на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство - приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Наредба № 10 от 20.12.2013 г;

 

Търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти:

 Образец КВМПИДВМС-1 А „Лиценз за търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти“

Образец КВМП-4 - Заявление за издаване на лиценз за търговия на дребно с ВМП

Образец КВМП-7 - Заявление за промяна в лиценз за търговия на дребно с ВМП

Образец КВМП-13 - Протокол от проведена инспекция на ветеринарномедицинска аптека по заявление за издаване на лиценз за търговия на дребно с ВМП

Образец КВМП-14 - Протокол от проведена инспекция на ветеринарномедицинска аптека

 

Търговия на едро с ветеринарномедицински продукти:

 Образец КВМПИДВМС-2 А „Лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти“

Образец КВМП-5 - Заявление за издаване на лиценз за търговия на едро с ВМП

Образец КВМП-8 - Заявление за промяна на лиценз за търговия на едро с ВМП


Образец КВМП – 15 - Протокол от инспекция на обект за търговия на едро по заявление за издаване на лиценз за търговия на едро с ВМП

Образец КВМП – 16 - Протокол от инспекция на обект за търговия на едро с ВМП

 

Производство на ветеринарномедицински продукти:

Образец КВМПИДВМС-3А „Лиценз за производство на ветериннарномедицински продукти“

Образец КВМП-6 - Заявление за издаване на лиценз производство на ВМП

Образец КВМП-9 Заявление за промяна на лиценз за производство на ВМП

Образец КВМП -17 Протокол от инспекция за добра производствена практика

 Образец КВМПИДВМС-18 А „Сертификат за добра производствена практика /ДПП/ на производител“

 

Животновъдни обекти:

Образец КВМП-19 -  Инструкция за инспекция на животновъден обект за контрол върху употребата на ВМП и медикаментозни фуражи

Образец КВМП-62а - Протокол от проведена инспекция на животновъден обект за контрол върху употребата на ВМП и медикаментозни фуражи.

Образец КВМП 67 "Дневник на собствениците/ползвателите на животни за извършените лечебно-профилактични мероприятия".

 

Ветеринарни клиники и амбулатории:

Образец КВМП - 43 - Aмбулаторен дневник за ветеринарни клиники и амбулатории

Образец КВМП 66 - "Дневник за ветеринарномедицински продукти (ВМП) във ветеринарните клиники и амбулатории".

 

Наркотични вещества за ветеринарномедицински цели:

Образец КВМПИДВМС-10 А „Заявление за издаване на лицензия за търговия на дребно с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели“

Образец КВМПИДВМС-11 А „Заявление за издаване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели“

Образец КВМПИДВМС-12 А „Заявление за издаване на лицензия за производство на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели“

Образец КВМП-44 -  Заявление за промяна на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец КВМП-45 - Заявление за промяна на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец КВМПИДВМС-59 А „Заявление за подновяване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец КВМПИДВМС-21-А „Протокол от проведена инспекция по заявление за издаване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от списъците по чл.3, ал.2,  т. 2 и 3 от ЗКНВП“

 Образец КВМПИДВМС-40 А „Протокол от проведена инспекция по заявление за издаване на лицензия за търговия на дребно и съхранение на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от списъците по чл.3, ал.2, т.2 и 3 от ЗКНВП“

 Образец КВМПИДВМС-41 А „Протокол от проведена инспекция на обект за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от списъците по чл.3, ал.2,  т.2 и 3 от ЗКНВП“

 Образец КВМПИДВМС-42 А „Протокол от проведена инспекция на обект за търговия на дребно и съхрянение на  наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от списъците по чл.3, ал.2, т.2 и 3 от ЗКНВП“

Образец КВМП -70 "Протокол от проведена инспекция по заявление за подновяване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели.

Образец на лицензия за производство на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели - подновена

Образец на допълнение към лицензия за производство на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец на лицензия за производство на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец на допълнение към лицензия за търговия на дребно с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели - подновена

Образец на допълнение към лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

Образец на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели

 

ДРУГИ

Образец КВМП-57 - Уведомление за преустановяване на продажбите

Образец КВМП-58 - Уведомление за първо пускане на пазара

Образец КВМП-63-Заявление за одобряване на реклама

Образец КВМП-64 - Инструкция за прилагане на ВМП по каскаден принцип

Образец КВМП-65 - Заявление за издаване на сертификат по сертификатната схема на СЗО

Образец КВМП-68-Сертификат за произход и свободна продажба на ВМП

Образец КВМП-69-Сертификат за фармацевтичен продукт.

Информационен лист за проверка върху употребата на ВМП в животновъдни обекти по въпросите, свързани с антимикробната резистентност

 

Образци на документи за срочна употреба на ВМП:
 

Решение за признаване на лиценз за употреба на ВМП по процедура за взаимно признаване и децентрализирана процедура

Образец КВМПИДВМС-33 А „Заявление за издаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукт”

Образец КВМП – 35 - Лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 37 - Решение за признаване на лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 39 - Допълнение към лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 38 - Допълнение към решение за признаване на лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 47A - Лиценз за употреба на ВМП при прехвърляне на права върху срочен лиценза за употреба на ВМП

Образец КВМП – 49A - Решение за признаване на лиценз за употреба на ВМП при прехвърляне на права върху срочен лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 51 - Лиценз за употреба на ВМП при промяна в обхвата на срочен лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 53 - Решение за признаване на лиценз за употреба на ВМП при промяна в обхвата на срочен лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 55 - Допълнение към лиценза за употреба на ВМП при промяна в обхвата на срочен лиценза за употреба на ВМП
 

 

Образци на документи за безсрочна употреба на ВМП:

 

Образец КВМПИДВМС-61 А „Заявление за подновяване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукт“

Образец КВМП – 36 - Безсрочен лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМПИДВМС-34 А „Заявление за промяна на лиценз за употреба на ВМП”

Образец КВМП – 46 - Решение за признаване на безсрочен лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 48 A- Лиценз за употреба на ВМП при прехвърляне на правата върху безсрочен лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 50A - Решение за признаване на лиценз за употреба на ВМП при прехвърляне на права върху безсрочен лиценз за употреба на ВМП

Образец КВМП – 56 - Допълнение към лиценза за употреба на ВМП при промяна в обхвата на безсрочен лиценза за употреба на ВМП

 Образец КВМПИДВМС-71 „Заявление за прехвърляне на права върху лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукт“