Кирил Янев


Кирил Янев  главен секретар на БАБХ да координира и контролира дейността на: дирекция "Финансово-стопанска дейност" при ЦУ на БАБХ, дирекция "Правна" при ЦУ на БАБХ, дирекция "Човешки ресурси, обучения и квалификация" при ЦУ на БАБХ, дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции" при ЦУ на БАБХ.