Начало За нас Ръководство

Ръководство


Проф. д-р Паскал Желязков, д.в.м - Изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните


Д-р Мариана Шумова - Заместник изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните с ресори: дирекция „Контрол на храните“ при ЦУ на БАБХ; дирекция "Лабораторен контрол"; Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт при БАБХ по отношение на храните; Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол при БАБХ; Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология при БАБХ; Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи – София при БАБХ.

Д-р Цвятко Александров, двм - Заместник изпълнителен директор на Българска агенция по безпасност на храните с ресори: Дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните" при ЦУ на БАБХ; дирекция „Контрол на фуражите и страничните животински продукти“; дирекция „Контрол на ветеринарномедицински продукти“ при ЦУ на БАБХ; Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт при БАБХ по отношение на здравеопазването на животните, ветеринарномедицинските продукти и фуражите.

Инж. агроном Николай Роснев - Заместник изпълнителен директор с ресори: дирекция "Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци" при ЦУ на БАБХ; дирекция "Продукти за растителна защита, торове и контрол" при ЦУ на БАБХ;  дирекция "Граничен контрол"; Централна лаборатория по карантина на растенията.

Кирил Янев главен секретар на БАБХ, координира и контролира дейността на: дирекция "Финансово-стопанска дейност" при ЦУ на БАБХ, дирекция "Правна" при ЦУ на БАБХ, дирекция "Човешки ресурси, обучения и квалификация" при ЦУ на БАБХ, дирекция "Административно обслужване, протокол, връзки с обществеността и инвестиции" при ЦУ на БАБХ.