Начало Подмярка 4.1

Подмярка 4.1


Повече информация за подмярка 4.1

 

  УКАЗАНИЯ За кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 Образец ЗХОЖ - 222 – подбор № BG06RDNP001-4.008_Заявление за прилагане на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“

 Образец ЗХОЖ - 222А – подбор № BG06RDNP001-4.008_Становище от директора на Областна дирекция по безопасност на храните за прилагане на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“.