Процедури - РЗКПроцедура "Издаване на разрешение за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието"

Процедура за издаване на удостоверение за търговия с продукти за растителна защита
Процедура за издаване на удостоверение за преопаковане на продукти за растителна защита
Процедура за издаване на разрешение за фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители

Процедура за биологично изпитване на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати

Процедура за регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати

Заявление за промяна в обстоятелствата, свързани с регистрацията на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати и издадено Удостоверение по чл. 133, ал. 1 от Закона за защита на растенията


Процедура за издаване на бюлетин за поява, развитие, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури
Процедура за обследване на земеделски култури и предоставяне на растителнозащитни консултации на място при производител
 Процедура за издаване на становища на земеделски производители / земеделски стопани, кандидатстващи по мерките за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони (2007 - 2013 г.)
Становище във връзка с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Програма за развитие на селските райони (2007-2013 г.)"

Становище във връзка с кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по "Програма за развитие на селските райони (2007-2013 г.)"

Процедура за извършване на проверки за спазване правилата за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници

Процедура за регистрация на земеделски производители за интегрирано производство на растения и растителни продукти

Заявление за издаване на удостоверение за интегрирано производство на растения и растителни продукти